Crear uno personalizado Příkazní smlouvu na míru

Esta plantilla fue preparada por: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrucciones

  • Pokud potřebujete obstarat nebo ostaráváte pro někoho určité záležitosti.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • I přesto, že je úprava příkazní smlouvy dispozitivní úpravou a strany si mohou většinu věcí ujednat, dbejte na to, aby si Vámi zvolená ustanovení neodporovala, případně aby nebyla ve vztahu k předmětu smlouvy nepřiměřeně přísná (např. příliš vysoká smluvní pokuta při porušení povinností příkazce atd.). Pak by taková ustanovení mohla být neplatná.
  • Pro obstarání záležitostí bude v mnoha případech nutné vystavit ještě plnou moc (zejména pak k jednání s úřady či soudy).
  • Pokud je pro splnění příkazu nutné předat nějaké věci či listiny, doporučujeme si o takovém předání vyhotovit Předávací protokol, tím předejdete problémům při řešení otázky, zda měl Příkazník dostatečné informace a podklady k jednání za Příkazce.
  • Vystavujte si alespoň jednoduché doklady o předání finančních prostředků mezi stranami, dílčí pokyny po podpisu smlouvy se snažte formulovat alespoň e-mailovou komunikací, abyste se k jejich ověření mohli později vrátit a překontrolovat je. 
  • Pokud pro někoho soustavně poskytujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud něco vytváříte, můžete použít Smlouvu o dílo.
  • V případě, že vytváříte díla pro jednoho klienta opakovaně, můžete použít Rámcovou smlouvu o dílo.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.

Příkazní smlouva

Añadir comentario
Cancelar
TATO PŘÍKAZNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Příkazníkem je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Příkazník“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Příkazcem je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Příkazce“)
Añadir comentario
Cancelar
( Příkazník a Příkazce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Añadir comentario
Cancelar
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Añadir comentario
Cancelar
1
Předmět Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
1.1
Příkazník se tímto zavazuje pro Příkazce obstarat
následující záležitosti:
Añadir comentario
Cancelar
1.1.1
;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Příkaz“).
Añadir comentario
Cancelar
1.2
Příkazce se zavazuje za provedení Příkazu Příkazníkovi zaplatit Odměnu za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Añadir comentario
Cancelar
2
Práva a povinnosti při plnění příkazu
Añadir comentario
Cancelar
2.1
Příkazník
právo se odchýlit od pokynů Příkazce, a to
Příkazce uzná za vhodné podle svého uvážení.
Añadir comentario
Cancelar
2.2
Příkazník
povinen upozornit Příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Příkazce potvrdí Příkazníkovi, že na splnění pokynu i přesto trvá.
Añadir comentario
Cancelar
2.3
Příkazník
provést Příkaz osobně. Svěří-li Příkazník provedení Příkazu jinému, odpovídá, jako by Příkaz prováděl sám.
Añadir comentario
Cancelar
2.4
Příkazník
právo přerušit provádění Příkazu v případě prodlení Příkazce se zaplacením jakéhokoli finančního plnění Příkazníkovi, a to až do momentu zaplacení finančního plnění, se kterým je Příkazce v prodlení.
Añadir comentario
Cancelar
3
Náklady a hotové výdaje Příkazníka
Añadir comentario
Cancelar
3.1
Příkazník
právo na úhradu hotových výdajů a účelně vynaložených nákladů souvisejících s provedením Příkazu od Příkazce vedle Odměny.
Añadir comentario
Cancelar
3.2
Příkazce si vyhrazuje právo veškeré náklady a hotové výdaje Příkazníka předem schválit a neučiní-li tak a Příkazník přesto náklady nebo hotové výdaje vynaloží, nemá Příkazce povinnost takové náklady a hotové výdaje Příkazníkovi nahradit.
Añadir comentario
Cancelar
3.3
Příkazník
právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a hotových výdajů i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek Příkazu nedostaví v důsledku porušení povinností Příkazníka.
Añadir comentario
Cancelar
3.4
Příkazník je povinen Příkazci veškeré náklady a hotové výdaje související s prováděním Příkazu řádně vyúčtovat a Příkazce je povinen Příkazníkovi veškeré náklady a hotové výdaje uhradit do
dnů od doručení vyúčtování Příkazci.
Añadir comentario
Cancelar
3.5
Smluvní strany ujednávají, že náklady a hotové výdaje související s prováděním Příkazu nesmí přesáhnout ve svém souhrnu částku
+ slovy
.
Añadir comentario
Cancelar
4
Záloha na náklady a hotové výdaje
Añadir comentario
Cancelar
Bude příkazce dávat příkazníkovi zálohu na jeho hotové výdaje (tedy nikoli na odměnu)?
4.1
Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi zálohu na účelně vynaložené náklady a hotové výdaje Příkazníka související s prováděním Příkazu, a to v částce
+ slovy
, kterou se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi ve lhůtě
dnů od
.
Añadir comentario
Cancelar
5
Lhůta pro provedení Příkazu
Añadir comentario
Cancelar
5.1
Příkazník se zavazuje provést Příkaz
s ohledem na náročnost a rozsah Příkazu.
Añadir comentario
Cancelar
6
Odměna
Añadir comentario
Cancelar
6.1
Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za provedení Příkazu odměnu ve výši
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
Añadir comentario
Cancelar
6.2
Odměna je uvedena
DPH.
Añadir comentario
Cancelar
6.3
Příkazník
právo na zaplacení Odměny i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek Příkazu nedostaví v důsledku porušení povinností Příkazníka.
Añadir comentario
Cancelar
7
Platební podmínky
Añadir comentario
Cancelar
Odměna má být zaplacena Příkazníkovi
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost ceny za dílo?
7.1
Příkazce se zavazuje platit jakékoliv finanční plnění podle této Smlouvy Příkazníkovi
na výše uvedené adrese
.
Añadir comentario
Cancelar
7.2
Odměna je splatná
.
Añadir comentario
Cancelar
7.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Añadir comentario
Cancelar
8
Právní jednání za Příkazce
Añadir comentario
Cancelar
8.1
Příkazník
právo při plnění Příkazu za Příkazce právně jednat, a v této souvislosti se Příkazce zavazuje při uzavření této Smlouvy udělit Příkazníkovi písemnou plnou moc a Příkazník se zavazuje ji akceptovat.
Añadir comentario
Cancelar
8.2
Plná moc bez dalšího zaniká spolu se zánikem účinnosti této Smlouvy, nejpozději však spolu se splněním Příkazu.
Añadir comentario
Cancelar
9
Trvání a ukončení této Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
9.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění Příkazu.
Añadir comentario
Cancelar
9.2
Příkazce
právo tuto Smlouvu vypovědět, a to
.
Añadir comentario
Cancelar
9.3
Příkazník
právo tuto Smlouvu vypovědět, a to
.
Añadir comentario
Cancelar
9.4
Výpovědní doba činí
dnů a počíná běžet
po dni, ve kterém byla písemná výpověd doručena druhé Smluvní straně.
Añadir comentario
Cancelar
10
Odpovědnost za škodu
Añadir comentario
Cancelar
Příkazník má odpovídat za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
10.1
Příkazník
povinnost nahradit Příkazci škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním Příkazu.
Añadir comentario
Cancelar
11
Důvěrnost
Añadir comentario
Cancelar
11.1
Příkazník se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Añadir comentario
Cancelar
11.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Añadir comentario
Cancelar
11.1.2
databázi zákazníků Příkazce ani kontakty na ně,
Añadir comentario
Cancelar
11.1.3
cenovou politiku Příkazce,
Añadir comentario
Cancelar
11.1.4
marketingovou strategii Příkazce,
Añadir comentario
Cancelar
11.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Příkazce,
Añadir comentario
Cancelar
11.1.6
způsob fungování závodu (podniku) Příkazce,
Añadir comentario
Cancelar
11.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Příkazce.
Añadir comentario
Cancelar
(dále jen „Důvěrná informace“).
Añadir comentario
Cancelar
11.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 11.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Añadir comentario
Cancelar
11.2.1
Příkazce udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Añadir comentario
Cancelar
11.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Añadir comentario
Cancelar
11.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Añadir comentario
Cancelar
11.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Añadir comentario
Cancelar
11.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Añadir comentario
Cancelar
11.4
Příkazce tímto dává Příkazníkovi souhlas k tomu, aby jej Příkazník uváděl jako svého zákazníka.
Añadir comentario
Cancelar
11.5
Příkazník bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Příkazce.
Añadir comentario
Cancelar
12
Smluvní pokuta
Añadir comentario
Cancelar
12.1
V případě, že se Příkazce dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Añadir comentario
Cancelar
12.2
V případě, že se Příkazník dostane do prodlení s provedením Příkazu podle odst. 5.1 této Smlouvy, zavazuje se Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši
% z Odměny za každý den prodlení až do provedení Příkazu, nebo do momentu ukončení účinnosti této Smlouvy, podle toho, která okolnost nastane dříve.
Añadir comentario
Cancelar
12.3
V případě, že Příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 11 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Añadir comentario
Cancelar
12.4
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Añadir comentario
Cancelar
13
Vyšší moc
Añadir comentario
Cancelar
13.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Añadir comentario
Cancelar
13.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Añadir comentario
Cancelar
13.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Añadir comentario
Cancelar
14
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
14.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
15
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
15.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
15.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
15.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
15.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
15.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
15.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
15.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
15.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Añadir comentario
Cancelar
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar

Plná moc

Jméno: _____
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození: _____
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo: _____
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště: _____
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Příkazce“)
Añadir comentario
Cancelar
tímto zmocňuje
Añadir comentario
Cancelar
Jméno: _____
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození: _____
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo: _____
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště: _____
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Příkazník“)
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
v souvislosti s příkazní smlouvou mezi nimi uzavřenou k tomu, aby jej zastupoval při těchto právních úkonech:
Añadir comentario
Cancelar
;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Příkazník má právo vykonávat všechna právní jednání a/nebo faktické úkony spojené s předmětem této plné moci.
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (199,00 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.