Crear uno personalizado Smlouvu o společnosti

Esta plantilla fue preparada por: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrucciones

  • Použijte, pokud si nepřejete zakládat právnickou osobu se samostatnou právní osobností. 
  • Podstatou je dohoda několika osob o společném sdružení ke společné činnosti nebo ke sdružení majetku. 
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o společnosti

TATO SMLOUVA O SPOLEČNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Typ smluvní strany:
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Añadir comentario
Cancelar
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Añadir comentario
Cancelar
1
Účel společnosti
Añadir comentario
Cancelar
1.1
Smluvní strany se zavazují sdružit jako společníci za společným účelem činnosti a věci dále uvedené v této Smlouvě. Tím vzniká společnost ve smyslu § 2716 občanského zákoníku. Společnost nemá právní osobnost. Ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společníci společně a nerozdílně.
Añadir comentario
Cancelar
1.2
Činností společnosti je
.
Añadir comentario
Cancelar
1.3
K dosažení účelu, který je uveden v tomto článku Smlouvy, se Smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto Smlouvou.
Añadir comentario
Cancelar
2
Název společnosti
Añadir comentario
Cancelar
2.1
Smluvní strany se dohodly, že při výkonu společné činnosti podle této Smlouvy budou používat název „
.
Añadir comentario
Cancelar
3
Způsob výkonu společné činnosti
Añadir comentario
Cancelar
3.1
Zavazuje-li se společník k činnosti pro společnost, použijí se přiměřeně ustanovení o díle nebo o příkazu.
Añadir comentario
Cancelar
3.2
Smluvní strany se dohodly, že _____ se bude zabývat činností (bude vykonávat)
.
Añadir comentario
Cancelar
3.3
Smluvní strany se mohou v průběhu společné činnosti dohodnout na způsobu jejího výkonu jiným způsobem.
Añadir comentario
Cancelar
4
Účet společnosti
Añadir comentario
Cancelar
4.1
Smluvní strany se zavazují schraňovat finanční prostředky na jediném bankovním účtu (dále jen „bankovní účet“). Prostřednictvím bankovního účtu budou prováděny veškeré bezhotovostní platby související se společnou činností společnosti.
Añadir comentario
Cancelar
4.2
Bankovní účet Smluvní strany
u
, č. ú.
.
Añadir comentario
Cancelar
4.3
S peněžními prostředky na bankovním účtu jsou oprávněny nakládat všechny Smluvní strany
. Z toho důvodu bylo k bankovnímu účtu zřízeno dispoziční oprávnění všech Smluvních stran.
Añadir comentario
Cancelar
4.4
Ke zřízení dispozičního práva k bankovnímu účtu další třetí osobě je třeba souhlasu všech Smluvních stran.
Añadir comentario
Cancelar
4.5
Bankovní účet je možné zrušit jen na základě souhlasu všech Smluvních stran.
Añadir comentario
Cancelar
5
Vložení majetkových hodnot
Añadir comentario
Cancelar
5.1
Vkládá-li společník do společnosti věc, použijí se přiměřeně ustanovení o koupi; vkládá-li však jen právo věc užívat, použijí se přiměřeně ustanovení o nájmu, a vkládá-li právo věc požívat, použijí se přiměřeně ustanovení o pachtu.
Añadir comentario
Cancelar
5.2
Společník _____ vkládá.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
6
Výše spoluvlastnických podílů společníků
Añadir comentario
Cancelar
6.1
Podle § 2719 občanského zákona platí, že peněžní prostředky a zuživatelné věci, jakož i věci určené podle druhu vložené do společnosti, se stávají spoluvlastnictvím společníků, kteří vklady přispěli; jiné věci se stávají jejich spoluvlastnictvím jen tehdy, byly-li oceněny penězi. Spoluvlastnické podíly společníků se určí poměrem hodnot majetku, který každý společník do společnosti vložil. K jinému předmětu vkladu nabývají společníci právo bezplatného používání.
Añadir comentario
Cancelar
6.2
Společník, který se zavázal přispět společnému účelu jen činností, má právo na podíl na zisku a právo užívat věci vložené do společnosti, nemá však právo tyto věci používat, ani se nestává spoluvlastníkem podle § 2719 odst. 1.
Añadir comentario
Cancelar
6.3
Aby se předešlo případným neshodám společníků, tak společníci v souladu s výše uvedeným uvádí, že jejich spoluvlastnické podíly jsou následující:
Añadir comentario
Cancelar
6.3.1
spoluvlastnický podíl společníka _____ na peněžních prostředcích činí
%; pokud jde o věci, tak podíl společníka na konkrétních věcech je následující:
;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
7
Podíl na majetku, zisku a ztrátě společnosti
Añadir comentario
Cancelar
Podíly společníků jsou
7.1
Na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti se společníci podílejí stejnou měrou.
Añadir comentario
Cancelar
7.2
V případě, že se některý ze společníků stane po dobu delší
měsíců neschopným společné činnosti nebo se z jiných důvodů nebude po tuto dobu osobně podílet na společné činnosti, bude účasten na nákladech, zisku a případné ztrátě sdružení v poměru stanoveném podle odpracovaných dní. Všichni společníci se mohou dohodnout jinak.
Añadir comentario
Cancelar
8
Správa společnosti
Añadir comentario
Cancelar
8.1
Podle § 2730 obč. zák. si společníci mohou rozdělit působnost při spravování společných záležitostí způsobem, jaký uznají za vhodný. Neučiní-li to, je každý společník vzhledem k těmto záležitostem příkazníkem ostatních společníků.
Añadir comentario
Cancelar
8.2
Žádný společník nesmí o své vůli podstatně měnit stav nebo účel společného majetku bez zřetele k výhodnosti takové změny.
Añadir comentario
Cancelar
8.3
Správou společných věcí společníci pověřují ve smyslu § 2731 obč. zákona tohoto
správce:
Añadir comentario
Cancelar
8.3.1
.
Añadir comentario
Cancelar
8.4
Společník, který není oprávněn ke správě, nesmí nakládat se společným majetkem. Učiní-li tak vůči třetí osobě, která je v dobré víře, nelze se proti ní dovolat neplatnosti právního jednání.
Añadir comentario
Cancelar
9
Vyúčtování
Añadir comentario
Cancelar
9.1
Podle § 2734 obč. zák. vede správce řádně účty a přehled o majetkových poměrech společnosti; společníkům podává pravidelně vyúčtování majetku společnosti včetně příjmů a výdajů, jakož i zisku, anebo ztráty, nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do dvou měsíců po jeho ukončení.
Añadir comentario
Cancelar
9.2
Vyúčtování nákladů, zisku a ztrát společnosti se provede zpětně vždy nejpozději k
dni následujícího měsíce po skončení každého kalendářního čtvrtletí.
Añadir comentario
Cancelar
9.3
Společníci se mohou do
kalendářních dnů od provedení vyúčtování dohodnout, že zisk či jeho část bude rozdělena mezi společníky v poměru dle čl. 7 této Smlouvy. Nedojde-li k dohodě, bude zisk jako nerozdělený ponechán na bankovním účtu společnosti.
Añadir comentario
Cancelar
9.4
Nejpozději do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku provedou společníci účetní závěrku společnosti za uplynulý kalendářní rok. Toto vyúčtování bude podkladem pro roční vypořádání zisků či ztrát společnosti podle podílů společníků v poměru dle čl. 7 této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
9.5
Z prostředků společnosti budou hrazeny přednostně všechny výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle zákona o daních z příjmů.
Añadir comentario
Cancelar
10
Jednání společníků
Añadir comentario
Cancelar
10.1
Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají většinou hlasů; každý společník má jeden hlas. Ujednání nebo rozhodnutí společníků bránící některému společníkovi účastnit se rozhodování nemá právní účinky.
Añadir comentario
Cancelar
10.2
K jednáním v záležitostech nikoliv běžných je třeba souhlasu
společníků.
Añadir comentario
Cancelar
10.3
Za záležitosti nikoliv běžné se považuje zejména:
Añadir comentario
Cancelar
10.3.1
nákup a prodej věcí společnosti v pořizovací či prodejní ceně převyšující
+ slovy
;
Añadir comentario
Cancelar
10.3.2
nakládání s finanční částkou společnosti převyšující
+ slovy
;
Añadir comentario
Cancelar
10.3.3
přijetí či poskytnutí úvěru;
Añadir comentario
Cancelar
10.3.4
záležitosti týkající se pracovněprávních vztahů;
Añadir comentario
Cancelar
10.3.5
sjednání nájmu, podnájmu či pachtu.
Añadir comentario
Cancelar
11
Informační právo
Añadir comentario
Cancelar
11.1
Společník, i když nevykonává správu, se může přesvědčit o hospodářském stavu společnosti, přezkoumat účetní záznamy a jiné doklady, jakož i být informován o společných záležitostech, ale při uplatňování tohoto práva nesmí ani rušit provoz společnosti víc, než je nutné, ani bránit ostatním společníkům při uplatňování téhož práva.
Añadir comentario
Cancelar
11.2
Společník má právo požadovat po ostatních společnících informace o jejich činnosti a vysvětlení kterékoliv záležitosti, která se týká společné činnosti.
Añadir comentario
Cancelar
11.3
Společník má právo být v dostatečném předstihu pravdivě informován o zamýšlených jednáních souvisejících se společnou činností.
Añadir comentario
Cancelar
12
Zákaz konkurence
Añadir comentario
Cancelar
12.1
Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu.
Añadir comentario
Cancelar
12.2
Nastane-li skutečnost podle předchozího odstavce, mohou se ostatní společníci domáhat, aby se tento společník takového jednání zdržel.
Añadir comentario
Cancelar
12.3
Jednal-li společník na vlastní účet, mohou se ostatní společníci domáhat, aby bylo jednání společníka prohlášeno za učiněné na společný účet. Jednal-li společník na cizí účet, mohou se ostatní společníci domáhat, aby jim bylo ve prospěch společného účtu postoupeno právo na odměnu nebo aby jim byla vydána odměna již poskytnutá. Tato práva zanikají, pokud nebyla uplatněna do tří měsíců ode dne, kdy se podnikatel o jednání dozvěděl, nejpozději však rok ode dne, kdy k jednání došlo.
Añadir comentario
Cancelar
12.4
Namísto práv podle čl. 12.3 této Smlouvy mohou ostatní společníci požadovat náhradu škody.
Añadir comentario
Cancelar
13
Přistoupení společníka
Añadir comentario
Cancelar
13.1
Přistoupení společníka ke společnosti je možné pouze se souhlasem všech společníků.
Añadir comentario
Cancelar
13.2
Přistoupení společníka se děje dodatkem k této Smlouvě nebo změnou stávajícího znění této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
14
Vyloučení společníka
Viz § 2740 občanského zákoníku.
Añadir comentario
Cancelar
14.1
Společník může být ze společnosti vyloučen, pokud:
Añadir comentario
Cancelar
14.1.1
závažně nebo opětovně (minimálně 3x) poruší některou povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy nebo ze zákona;
Añadir comentario
Cancelar
14.1.2
společník přistoupil k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek;
Añadir comentario
Cancelar
14.1.3
bylo o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh;
Añadir comentario
Cancelar
14.1.4
bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka;
Añadir comentario
Cancelar
14.1.5
omezení společníka ve svéprávnosti je důvodem pro vyloučení společníka jen tehdy, je-li tento jeho stav na újmu společnosti;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
15
Vystoupení společníka
Añadir comentario
Cancelar
15.1
Společník může ze společnosti vystoupit v těchto případech:
Añadir comentario
Cancelar
15.1.1
dohodnou-li se na tom písemně všichni společníci;
Añadir comentario
Cancelar
15.1.2
na základě písemné výpovědi. Výpovědní lhůta činí
měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poslednímu z ostatních účastníků doporučeným dopisem.
Añadir comentario
Cancelar
15.2
Společník nesmí ze společnosti vystoupit v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Z vážných důvodů však může vystoupit kdykoli, a to i když byla dohodnuta výpovědní doba.
Añadir comentario
Cancelar
16
Majetkové vypořádání po zániku členství
Añadir comentario
Cancelar
16.1
Společník, jehož členství zaniklo, má právo, aby mu bylo vyúčtováno a vydáno vše, co mu ke dni zániku členství náleží. Podíl na majetku nabytém za trvání společnosti se mu vyplatí v penězích.
Añadir comentario
Cancelar
16.2
Společník při zániku členství vyúčtuje a vyrovná ostatním společníkům vše, k čemu byl vůči společnosti zavázán.
Añadir comentario
Cancelar
17
Dědění
Añadir comentario
Cancelar
17.1
Společenská smlouva
i pro dědice.
Añadir comentario
Cancelar
17.2
Zemře-li společník, aniž je ujednáno, že společenská smlouva platí i pro jeho dědice, zaniká společnost, měla-li dva společníky. Má-li společnost více společníků, má se za to, že ostatní společníci chtějí setrvat ve společnosti i nadále.
Añadir comentario
Cancelar
18
Doba, na kterou je společnost ujednána
Añadir comentario
Cancelar
18.1
Společnost je ujednána na dobu
.
Añadir comentario
Cancelar
19
Zánik společnosti
Añadir comentario
Cancelar
19.1
Podle zákona společnost zaniká, dohodnou-li se o tom společníci, splní-li se podmínky ujednané ve společenské smlouvě, uplyne-li doba, na kterou byla společnost ujednána, dosáhne-li se účelu, k němuž byla společnost zřízena, anebo stane-li se tento účel nemožným.
Añadir comentario
Cancelar
19.2
Společnost zaniká, nastane-li tato podmínka:
.
Añadir comentario
Cancelar
20
Majetkové vypořádání po zániku společnosti
Añadir comentario
Cancelar
20.1
Zanikne-li společnost, podá správce vyúčtování podle § 2734 nejpozději do dvou měsíců od jejího zániku.
Añadir comentario
Cancelar
20.2
Společníkům se vydá, co je jejich vlastnictvím, a společný majetek se rozdělí podle ustanovení o vypořádání spoluvlastnictví.
Añadir comentario
Cancelar
21
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
21.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
22
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
22.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
22.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
22.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
22.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
22.5
Tato Smlouva je vyhotovena v tolika stejnopisech, aby každá Smluvní strana obdržela 1 stejnopis této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
22.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
22.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
22.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Añadir comentario
Cancelar
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (199,00 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.