Crear uno personalizado Darovaciu zmluvu na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrucciones

  • Ak darujete vozidlo, stavbu, byt, pozemok alebo akúkoľvek inú vec s alebo bez zriadenia vecného bremena.
  • Ak Vám nestačí nastavenie vecného bremena, ktoré je súčasťou tejto darovacej zmluvy, môžete použiť samostatnú Zmluvu o zriadení vecného bremena.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Darovacia zmluva na byt

Chcem previesť
Añadir comentario
Cancelar
Chcem previesť
Añadir comentario
Cancelar
Táto darovacia zmluva (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku a medzi týmito zmluvnými stranami:
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno a priezvisko:
.
Añadir comentario
Cancelar
Rodné priezvisko:
.
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
.
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
.
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
.
Añadir comentario
Cancelar
Štátna príslušnosť:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
.
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Darca“).
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Typ zmluvnej strany:
Añadir comentario
Cancelar
Meno a priezvisko:
.
Añadir comentario
Cancelar
Rodné priezvisko:
.
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
.
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
.
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
.
Añadir comentario
Cancelar
Štátna príslušnosť:
Añadir comentario
Cancelar
Telefón:
.
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Obdarovaný“).
Añadir comentario
Cancelar
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“).
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
Añadir comentario
Cancelar
Chcem previesť
Añadir comentario
Cancelar
Definícia
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve „Dar“ znamená:
Añadir comentario
Cancelar
číslo
, vo vchode číslo:
, na ulici:
, nachádzajúci sa na
stavby
, zapísanej na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo:
, druh pozemku:
, o výmere:
m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“)
Añadir comentario
Cancelar
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Stavby o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
Añadir comentario
Cancelar
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Darca je výlučným vlastníkom Daru, čo znamená, že je vlastníkom bytu v podiele
a spoluvlastníkom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a spoluvlastníkom podielu na Pozemku o veľkosti _____
Añadir comentario
Cancelar
Predmet Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Darca týmto daruje Dar v podieloch podľa článku 1 tejto Zmluvy Obdarovanému a Obdarovaný Dar prijíma do svojho vlastníctva.
Añadir comentario
Cancelar
Vyhlásenia
Añadir comentario
Cancelar
Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Daru.
Añadir comentario
Cancelar
Obdarovaný vyhlasuje, že si Dar riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Daru pred uzavretím tejto Zmluvy. Pridať ďalšie vyhlásenie
Añadir comentario
Cancelar
Obdarovaný vyhlasuje, že berie na vedomie, že k Daru je zriadené zákonné záložné právo podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Añadir comentario
Cancelar
Popis a rozloha
Añadir comentario
Cancelar
Byt pozostáva z
obytných(ej) miestností(i) a príslušenstva.
Añadir comentario
Cancelar
Príslušenstvom bytu je:
.
Añadir comentario
Cancelar
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:
.
Añadir comentario
Cancelar
Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Añadir comentario
Cancelar
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
Añadir comentario
Cancelar
S vlastníctvom Daru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
Añadir comentario
Cancelar
Spoločnými časťami Domu sú:
.
Añadir comentario
Cancelar
Spoločnými zariadeniami Domu sú:
.
Añadir comentario
Cancelar
Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
Añadir comentario
Cancelar
Darca vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal obdarovaného osobitne upozorniť. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámil so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav mu je dobre známy.
Añadir comentario
Cancelar
Správa domu
Añadir comentario
Cancelar
Darca oboznámil Obdarovaného s tým, že správu Domu zabezpečuje
, ktorým je
.
Añadir comentario
Cancelar
Obdarovaný bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
Añadir comentario
Cancelar
Prechod nebezpečenstva škody
Añadir comentario
Cancelar
Nebezpečenstvo škody na Dare prechádza z Darcu na Obdarovaného momentom
.
Añadir comentario
Cancelar
Vady Daru
Añadir comentario
Cancelar
Darca vyhlasuje, že Dar
Añadir comentario
Cancelar
Kataster nehnuteľností
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Daru vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Añadir comentario
Cancelar
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Daru v prospech Obdarovaného podá na príslušnom Okresnom úrade, odbore katastrálnom,
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Obdarovaný je povinný poskytnúť mu za tým účelom všetku potrebnú súčinnosť.
Añadir comentario
Cancelar
V prípade, že príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny, rozhodne inak ako povolením vkladu do katastra nehnuteľností, Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť (napr. uzatvorením dodatku k tejto Zmluve) tak, aby podmienky alebo požiadavky príslušného Okresného úradu, odbor katastrálny, na vklad do katastra nehnuteľností boli splnené.
Añadir comentario
Cancelar
Správny poplatok súvisiaci s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy je povinný zaplatiť
Añadir comentario
Cancelar
Odstúpenie od Zmluvy
Añadir comentario
Cancelar
Obdarovaný má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Darcu uvedené v článku 3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
Añadir comentario
Cancelar
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Añadir comentario
Cancelar
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Añadir comentario
Cancelar
Záverečné ustanovenia
Añadir comentario
Cancelar
V tejto Zmluve, ak z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a 2 rovnopisy sú určené pre príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny.
Añadir comentario
Cancelar
Každá zo Zmluvných strán hradí svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Añadir comentario
Cancelar
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
Añadir comentario
Cancelar
Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Añadir comentario
Cancelar
Na dôkaz čoho Zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
.
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________.
Añadir comentario
Cancelar
_____.
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
.
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________.
Añadir comentario
Cancelar
_____.
Añadir comentario
Cancelar

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra

Añadir comentario
Cancelar
Názov úradu:
Añadir comentario
Cancelar
Ulica a číslo.:
Añadir comentario
Cancelar
Mesto a PSČ:
Añadir comentario
Cancelar
Nižšie uvedený navrhovateľ ako Darca uzavrel dňa
darovaciu zmluvu s Obdarovaným:
Añadir comentario
Cancelar
Navrhovateľ - účastník konania
Añadir comentario
Cancelar
Meno: _____, rod.: _____
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia: _____
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo: _____
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko: _____
Añadir comentario
Cancelar
Štátna príslušnosť: _____
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Darca“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Meno: _____, rod.: _____
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia: _____
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo: _____
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko: _____
Añadir comentario
Cancelar
Štátna príslušnosť: _____
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Obdarovaný“)
Añadir comentario
Cancelar
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Añadir comentario
Cancelar
Prílohy:
Añadir comentario
Cancelar
- Darovacia zmluva
Añadir comentario
Cancelar
- Doklad o úhrade správneho poplatku
Añadir comentario
Cancelar
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej darovacej zmluvy je nasledujúca nehnuteľnosť:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
byt číslo _____, vo vchode číslo _____, na ulici _____, nachádzajúci sa na stavby so súpisným číslom: _____ zapísanej na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra C, parcelné číslo _____, o výmere _____ m2, druh pozemku _____ zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Pozemok“)
Añadir comentario
Cancelar
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Añadir comentario
Cancelar
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Na základe predmetnej darovacej zmluvy Obdarovaný nadobúda byt v podiele o veľkosti _____ a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a podiel na Pozemku o veľkosti _____
Añadir comentario
Cancelar
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby _____povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej Darovacej zmluvy.
Añadir comentario
Cancelar
Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.
Añadir comentario
Cancelar
S úctou
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.