Crear uno personalizado Darovací smlouvu na míru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instrucciones

  • Pokud darujete vozidlo, dům, byt, pozemek nebo jakoukoli jinou věc se zřízením služebnosti (věcného břemene) nebo bez něj.
  • Pokud Vám nestačí nastavení věcného břemene, které je součástí této darovací smlouvy, můžete použít samostatnou Smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene).
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Darovací smlouva

Chci převést
Añadir comentario
Cancelar
Chci převést
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
TATO DAROVACÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Dárcem je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Dárce“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Obdarovaným je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Obdarovaný“)
Añadir comentario
Cancelar
(Dárce a Obdarovaný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Añadir comentario
Cancelar
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Añadir comentario
Cancelar
Chci převést
Añadir comentario
Cancelar
1
Definice
Añadir comentario
Cancelar
1.1
V této Smlouvě „Dar“ znamená
Añadir comentario
Cancelar
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Añadir comentario
Cancelar
a ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Añadir comentario
Cancelar
a ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Añadir comentario
Cancelar
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Añadir comentario
Cancelar
1.2
Dar je zapsán na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Añadir comentario
Cancelar
2
Prohlášení
Añadir comentario
Cancelar
2.1
Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Daru.
Añadir comentario
Cancelar
3
Předmět a účel Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
3.1
Dárce tímto bezplatně převádí vlastnické právo k Daru na Obdarovaného a Obdarovaný Dar přijímá do svého výlučného vlastnictví.
Añadir comentario
Cancelar
3.2
Dárce daruje Dar Obdarovanému
Añadir comentario
Cancelar
4
Zřízení služebnosti
Añadir comentario
Cancelar
4.1
Obdarovaný tímto zřizuje osobní služebnost užívacího práva k Daru ve prospěch Dárce (dále též jako „Služebnost“) a Dárce Služebnost přijímá.
Añadir comentario
Cancelar
4.2
Služebnost se zřizuje
.
Añadir comentario
Cancelar
4.3
Obdarovaný
právo užívat Dar obtížený Služebností.
Añadir comentario
Cancelar
4.4
Smluvní strany jsou si vědomy, že Služebnost vzniká až jejím zápisem do katastru nemovitostí, proto Smluvní strany ujednávají, že příslušný návrh na vklad Služebnosti do katastru nemovitostí bude podán spolu s návrhem podle článku 6 této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
5
Přechod nebezpečí škody
Añadir comentario
Cancelar
5.1
Nebezpečí škody na Daru přechází z Dárce na Obdarovaného momentem
.
Añadir comentario
Cancelar
6
Katastr nemovitostí
Añadir comentario
Cancelar
6.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Nemovitosti vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Añadir comentario
Cancelar
6.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Nemovitosti ve prospěch Obdarovaného podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Obdarovaný je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Añadir comentario
Cancelar
6.3
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Añadir comentario
Cancelar
7
Daně a poplatky
Añadir comentario
Cancelar
7.1
Poplatníkem daně z příjmů je Obdarovaný.
Añadir comentario
Cancelar
7.2
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Daru je povinen zaplatit
.
Añadir comentario
Cancelar
8
Odstoupení od Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
8.1
Obdarovaný má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Dárce uvedené v článku 2 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Añadir comentario
Cancelar
8.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Añadir comentario
Cancelar
9
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
10
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Añadir comentario
Cancelar
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
10.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
10.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Añadir comentario
Cancelar
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (199,00 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.