Crear uno personalizado Smlouvu o spolupráci na míru

Esta plantilla fue preparada por: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrucciones

Smlouva o spolupráci

TATO SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Typ smluvní strany:
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Smluvní strana 1“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Typ smluvní strany:
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Smluvní strana 2“)
Añadir comentario
Cancelar
( Smluvní strana 1 a Smluvní strana 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Añadir comentario
Cancelar
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Añadir comentario
Cancelar
1
Předmět Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
1.1
Smluvní strany touto Smlouvu upravují svá vzájemná práva a povinnosti při spolupráci Smluvních stran a zavazují se postupovat při spolupráci v souladu s touto Smlouvou a s řádnou péčí a dodržovat všechna práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou.
Añadir comentario
Cancelar
2
Práva a povinnosti Smluvní strany 1
Añadir comentario
Cancelar
2.1
Smluvní strana 1
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
3
Práva a povinnosti Smluvní strany 2
Añadir comentario
Cancelar
3.1
Smluvní strana 2
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
4
Peněžitá plnění
Añadir comentario
Cancelar
Budou si smluvní strany vzájemně poskytovat nějaká peněžitá plnění?
4.1
se zavazuje zaplatit za
ve výši
+ slovy
.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
5
Platební podmínky
Añadir comentario
Cancelar
5.1
Finanční plnění bude placeno dané Smluvní straně druhou Smluvní stranou na základě vystavené a doručené faktury - daňového dokladu.
Añadir comentario
Cancelar
5.2
Splatnost faktury bude činit minimálně
kalendářních dní.
Añadir comentario
Cancelar
5.3
Smluvní strany mají právo vystavovat faktury i v elektronické podobě.
Añadir comentario
Cancelar
5.4
Finanční plnění bude placeno bankovním převodem na bankovní účet dané Smluvní strany uvedený na příslušné faktuře.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
6
Trvání a ukončení smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
6.1
Tato smlouva se uzavírá na dobu
.
Añadir comentario
Cancelar
6.2
Tato úprava platí ze zákona.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
7
Odpovědnost za škodu
Añadir comentario
Cancelar
Smluvní strany mají odpovídat za škodu
Jak budou smluvní strany odpovídat za škodu způsobenou druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy?
7.1
Každá Smluvní strana plně odpovídá druhé Smluvní straně za jakoukoliv škodu způsobenou touto Smluvní stranou druhé Smluvní straně jakýmkoliv porušením povinnosti této Smluvní strany uvedené v této Smlouvě.
Añadir comentario
Cancelar
8
Odstoupení od Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
8.1
Smluvní strana 1 má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Añadir comentario
Cancelar
8.1.1
Smluvní strana 2 je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti uvedené v této Smlouvě déle než
dní.
Añadir comentario
Cancelar
8.1.2
Smluvní strana 2 byla zrušena s likvidací.
Añadir comentario
Cancelar
8.1.3
na majetek Smluvní strany 2 byl prohlášen konkurz.
Añadir comentario
Cancelar
8.1.4
insolvenční návrh na majetek Smluvní strany 2 byl zamítnut pro nedostatek majetku.
Añadir comentario
Cancelar
8.1.5
insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku Smluvní strany 2.
Añadir comentario
Cancelar
8.1.6
ohledně Strany 2 bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
Añadir comentario
Cancelar
8.1.7
Smluvní stranou 2 oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
8.2
Smluvní strana 2 má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Añadir comentario
Cancelar
8.2.1
Smluvní strana 1 je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti uvedené v této Smlouvě déle než
dní.
Añadir comentario
Cancelar
8.2.2
Smluvní strana 1 byla zrušena s likvidací.
Añadir comentario
Cancelar
8.2.3
na majetek Smluvní strany 1 byl prohlášen konkurz.
Añadir comentario
Cancelar
8.2.4
insolvenční návrh na majetek Smluvní strany 1 byl zamítnut pro nedostatek majetku.
Añadir comentario
Cancelar
8.2.5
insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku Smluvní strany 1.
Añadir comentario
Cancelar
8.2.6
ohledně Strany 1 bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
Añadir comentario
Cancelar
8.2.7
Smluvní stranou 1 oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
8.3
Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Añadir comentario
Cancelar
8.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Añadir comentario
Cancelar
8.5
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Añadir comentario
Cancelar
9
Důvěrnost
Añadir comentario
Cancelar
9.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní, ani nepoužije:
Añadir comentario
Cancelar
9.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Añadir comentario
Cancelar
9.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
Añadir comentario
Cancelar
9.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
Añadir comentario
Cancelar
9.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
Añadir comentario
Cancelar
9.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
Añadir comentario
Cancelar
9.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
Añadir comentario
Cancelar
9.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jen „Důvěrná informace“).
Añadir comentario
Cancelar
9.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 9.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Añadir comentario
Cancelar
9.2.1
Smluvní strana druhé Smluvní straně udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace.
Añadir comentario
Cancelar
9.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci.
Añadir comentario
Cancelar
9.2.3
takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
9.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
9.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Añadir comentario
Cancelar
9.4
Smluvní strany si tímto vzájemně dávají souhlas k tomu, aby je druhá Smluvní strana uváděla jako svého zákazníka.
Añadir comentario
Cancelar
9.5
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
Añadir comentario
Cancelar
10
Smluvní pokuta
Añadir comentario
Cancelar
10.1
V případě, že se Smluvní strana 1 poruší jakoukoliv svou povinnost stavenou v čl. 2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Smluvní straně 2 smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení jakékoliv tam uvedené povinnosti.
Añadir comentario
Cancelar
10.2
V případě, že se Smluvní strana 2 poruší jakoukoliv svou povinnost stavenou v čl. 3 této Smlouvy, zavazuje se druhé Smluvní straně 1 zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení jakékoliv tam uvedené povinnosti.
Añadir comentario
Cancelar
10.3
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 9 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Añadir comentario
Cancelar
10.4
V případě, že se kterákoliv strana dostane do prodlení se zaplacením peněžitého plnění podle čl. 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
Añadir comentario
Cancelar
10.5
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
11
Vyšší moc
Añadir comentario
Cancelar
11.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Añadir comentario
Cancelar
11.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Añadir comentario
Cancelar
11.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Añadir comentario
Cancelar
12
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
12.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
13
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
13.1
V případě vzniku povinnosti zaplatit smluvní pokutu vzniká tato povinnost všem osobám, které tuto smlouvu uzavírají na jedné straně, společně a nerozdílně.
Añadir comentario
Cancelar
13.2
Pro případ prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním dle této smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši
% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
Añadir comentario
Cancelar
13.3
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
13.4
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
13.5
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
13.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
13.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
13.8
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
13.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
13.10
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Añadir comentario
Cancelar
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
.
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________.
Añadir comentario
Cancelar
_____.
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
.
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________.
Añadir comentario
Cancelar
_____.
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (199,00 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.