Crear uno personalizado Smlouvu o převodu doménového jména na míru

Esta plantilla fue preparada por: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrucciones

  • Použijte v případě, že převádíte (kupujete/prodáváte) internetové doménové jméno.
  • Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz s účinností od 1. 3. 2015 zde.
  • Pravidla a postupy v ccTLD .cz https://www.nic.cz/page/314/pravidla-a-postupy/.

Smlouva o převodu doménového jména

Añadir comentario
Cancelar
TATO SMLOUVA O PŘEVODU DOMÉNOVÉHO JMÉNA / DOMÉNOVÝCH JMEN (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Převodcem je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Identifikátor Kontaktu Převodce pro převod Doménového jména:
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Převodce“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Nabyvatelem je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Identifikátor Kontaktu Nabyvatele pro převod Doménového jména:
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Nabyvatel“)
Añadir comentario
Cancelar
( Převodce a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Añadir comentario
Cancelar
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Añadir comentario
Cancelar
1
Definice
Añadir comentario
Cancelar
1.1
V této Smlouvě:
Añadir comentario
Cancelar
1.1.1
Doménovým jménem“ je v této Smlouvě myšleno:
Añadir comentario
Cancelar
internetové doménové jméno ve znění „
“, tvořené doménovým jménem druhé úrovně „
“ a
“ oddělených od sebe tečkou;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
1.1.2
Registrátor“ znamená společnost
, IČO:
, se sídlem
.
Añadir comentario
Cancelar
1.1.3
Správce“ znamená –
, IČO:
, se sídlem
, jakožto správce domény nejvyšší úrovně „
“).
Añadir comentario
Cancelar
1.1.4
Změnou držitele Doménového jména“ či „Převodem Doménového jména“ se rozumí změna Identifikátoru Kontaktu Převodce na Identifikátor Kontaktu Nabyvatele či jiná obdobná skutečnost mající za následek převedení všech práv k Doménovému jménu na Nabyvatele.
Añadir comentario
Cancelar
2
Prohlášení
Añadir comentario
Cancelar
2.1
Převodce prohlašuje, že
Añadir comentario
Cancelar
2.1.1
ke dni uzavření této Smlouvy nepožádal o převod Doménového jména na třetí osobu ani s třetí osobou neuzavřel smlouvu obdobnou jako tato Smlouva ohledně Doménového jména, jejímž předmětem by byl Převod doménového jména třetí osobě.
Añadir comentario
Cancelar
2.1.2
je výlučným a jediným vlastníkem, držitelem a uživatelem práv k Doménovému jménu;
Añadir comentario
Cancelar
2.1.3
je zapsán v příslušném registru vedeném Správcem jako výlučný a jediný vlastník a držitel práv k Doménovému jménu;
Añadir comentario
Cancelar
2.1.4
informace o Doménovém jménu, jeho technické a jiné specifikaci uvedené na elektronickém výpisu z databáze příslušného registru jsou úplné, pravdivé a odpovídají v plném rozsahu skutečnosti.
Añadir comentario
Cancelar
2.1.5
není nijak omezen v právním a faktickém nakládání a dispozici s právy k Doménovému jménu;
Añadir comentario
Cancelar
2.1.6
nenastala žádná právní či faktická skutečnost, na jejímž základě by jakákoliv třetí osoba měla právo užívat Doménové jméno a/nebo by měla jakékoliv jiné právo k Doménovému jménu, a to ani v budoucnu.
Añadir comentario
Cancelar
2.1.7
neexistuje žádná právní či faktická skutečnost, která by bránila naplnění účelu této Smlouvy;
Añadir comentario
Cancelar
2.1.8
v souvislosti s vlastnictvím a užíváním práv k Doménovému jménu a/nebo vůči Převodci a jeho majetku není vedeno žádné soudní, správní, rozhodčí, insolvenční, exekuční anebo jiné obdobné řízení.
Añadir comentario
Cancelar
2.1.9
nenastala a po dobu platnosti Smlouvy nemá nastat žádná právní či faktická skutečnost, která by způsobila zánik či zrušení práv k Doménovému jménu.
Añadir comentario
Cancelar
3
Účel Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
3.1
Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu proto, aby Nabyvatel řádně a v dobré víře nabyl Doménové jméno a veškerá práva a povinnosti Převodce k Doménovému jménu od Převodce a mohl následně prostřednictvím těchto práv v dobré víře, nerušeně, neomezeně a podle svého uvážení zpřístupnit a provozovat jakoukoliv internetovou stránku nebo internetovou aplikaci apod. a/nebo propojit Doménové jméno s jakýmkoliv serverem prostřednictvím sítě Internet.
Añadir comentario
Cancelar
4
Předmět Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
4.1
Převodce se tímto zavazuje za podmínek stanovených v této Smlouvě převést Doménové jméno a veškerá práva k němu náležející na Nabyvatele a Nabyvatel se zavazuje uhradit za to Převodci Cenu, a to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.
Añadir comentario
Cancelar
5
Převod u Registrátora
Añadir comentario
Cancelar
5.1
Převodce se zavazuje odeslat Registrátorovi na adresu sídla Registrátora doporučeně s dodejkou prostřednictvím pošty pokyn (žádost), jehož obsahem bude:
Añadir comentario
Cancelar
5.1.1
pokyn ke změně držitele Doménového jména pod uživatelský účet Nabyvatele (resp. pokyn ke změně Identifikátoru kontaktu Převodce na Identifikátor kontaktu Nabyvatele),
Añadir comentario
Cancelar
5.1.2
pokyn ke změně údajů v registru u vlastníka Doménového jména,
Añadir comentario
Cancelar
5.1.3
pokyn ze změně fakturačních údajů na Nabyvatele
Añadir comentario
Cancelar
(dále společně jako „Pokyn“).
Añadir comentario
Cancelar
5.2
Převodce se zavazuje podepsat Pokyn s úředně ověřeným podpisem. Převodce bere na vědomí, že pokyn bez úředního ověření podpisu nepovede k převodu Doménového jména na Nabyvatele u Registrátora.
Añadir comentario
Cancelar
5.3
Nabyvatel i Převodce se zavazují poskytnout si navzájem veškerou součinnost v souvislosti s realizací převodu Doménového jména. Mezi tuto součinnost patří např. bez zbytečného odkladu podepsání písemné žádosti, na základě které Registrátor podá pokyn ke změně Držitele doménového jména na Nabyvatele; dále předání veškerých potřebných údajů a informací potřebných pro převod Doménového jména u Registrátora či mezi Registrátory, a to bez zbytečného odkladu.
Añadir comentario
Cancelar
5.4
Převodce je povinen odeslat Pokyn ve lhůtě do
.
Añadir comentario
Cancelar
5.5
Nabyvatel uděluje souhlas s Pravidly registrace doménových jmen Správce. Prohlašuje, že se s nimi v aktuální verzi seznámil na internetových stránkách Správce, a to ve verzi ke dni převodu Doménového jména, a zároveň prohlašuje, že je oprávněn tento souhlas udělit.
Některé převody vyžadují výslovný souhlas s pravidly registrace doménových jmen. Například podle pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz musí nabyvatel dát souhlas s aktuální verzí Pravidel registrace k datu převodu Doménového jména. V případě, že by byl souhlas vyžadován a udělen by nebyl, nemuselo by správně dojít k převodu práv k doménovému jménu.
Añadir comentario
Cancelar
6
Cena
Añadir comentario
Cancelar
6.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za převod Doménového jména částku
+ slovy
(dále jako „Cena“).
Añadir comentario
Cancelar
7
Platební podmínky
Añadir comentario
Cancelar
Cena má být zaplacena
7.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci Cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Añadir comentario
Cancelar
7.2
Cena je splatná
.
Añadir comentario
Cancelar
7.3
O zaplacení Ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
Añadir comentario
Cancelar
8
Další práva a povinnosti
Añadir comentario
Cancelar
8.1
Převodce se zavazuje neusilovat o získání jakýchkoliv práv k jakýmkoliv označením obsahujícím slovní prvky shodné nebo zaměnitelné s Doménovým jménem, zejména o registraci překlepových a/nebo podobných doménových jmen, nebo registraci ochranné známky ve shodném nebo zaměnitelném znění, jako je Doménové jméno, a v případě, že tak učiní, se Převodce taková práva zavazuje bezúplatně převést na Nabyvatele.
Añadir comentario
Cancelar
8.2
Převodce se zavazuje ode dne účinnosti této Smlouvy zdržet se jakýchkoliv právních či faktických úkonů, jednání, konání nebo opomenutí konání, které by mohlo mít za následek zmaření účelu této Smlouvy nebo omezení nebo zánik Nabyvatelových práv k Doménovému jménu.
Añadir comentario
Cancelar
8.3
Převodce se zejména zavazuje do okamžiku převodu Doménového jména nepodat sám či prostřednictvím Registrátora pokyn ke zrušení registrace Doménového jména.
Añadir comentario
Cancelar
8.4
V případě, že do okamžiku převodu Doménového jména na Nabyvatele má dojít k vypršení lhůty, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno, zavazuje se Převodce ještě před vypršením této lhůty prodloužit registraci Doménového jména o dobu minimálně jednoho roku. Strany se dohodly, že cena za toto prodloužení je součástí Ceny.
Añadir comentario
Cancelar
8.5
Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost potřebnou k naplnění účelu této Smlouvy a ke splnění závazků Smluvních stran podle této Smlouvy za podmínek stanovených touto Smlouvou a neprodleně se vzájemně písemně informovat o jakékoliv skutečnosti či překážce, která by bránila nebo mohla bránit naplnění účelu této Smlouvy anebo splnění závazků kterékoliv Smluvní strany podle této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
8.6
Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
9
Smluvní pokuta
Añadir comentario
Cancelar
9.1
V případě, že se Nabyvatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny nebo její části podle článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Ceny.
Añadir comentario
Cancelar
9.2
V případě, že se Převodce dostane do prodlení s odesláním Pokynu Registrátorovi, zavazuje se zaplatit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši
% z Ceny za každý den prodlení.
Añadir comentario
Cancelar
9.3
V případě, že za trvání této Smlouvy ještě před převodem Doménového jména na Nabyvatele dojde k vypršení lhůty, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno, či dojde k zániku práv k Doménovému jménu či se předmět Smlouvy stane jiným způsobem nesplnitelný, zavazuje se Převodce zaplatit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
. Smluvní pokuta je splatná do
kalendářních dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
10
Odstoupení od Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
10.1
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Převodce uvedené v článku 2 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Añadir comentario
Cancelar
10.2
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že Převodce bude v prodlení s odesláním Pokynu Registrátorovi delším než
kalendářních dní.
Añadir comentario
Cancelar
10.3
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že před převodem Doménového jména na Nabyvatele dojde k vypršení lhůty, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno, či dojde k zániku práv k Doménovému jménu či se předmět Smlouvy stane jiným způsobem nesplnitelný. Případné právo Nabyvatele na zaplacení smluvní pokuty tím není dotčeno.
Añadir comentario
Cancelar
10.4
Převodce má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že Nabyvatel bude v prodlení se zaplacením Ceny delším než
kalendářních dní.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
10.5
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Añadir comentario
Cancelar
11
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
11.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
12
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
12.1
Smluvní strany si pro případ, že by Registrátor nebo Správce z jakéhokoliv důvodu zamítl provést Převod Doménového jména na základě této Smlouvy, sjednávají rozvazovací podmínku ve smyslu § 548 občanského zákoníku, která má za následek zánik právního vztahu založeného touto Smlouvou. V takovém případě jsou Smluvní strany povinny uzavřít nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne, kdy se poslední z nich dozvěděl o zamítnutí provedení Převodu Doménového jména, novou Smlouvu za stejných smluvních podmínek, vyjma těch, které vedly k zamítavému rozhodnutí; zároveň se smluvní strany zavazují vynaložit veškeré úsilí k odstranění jakýchkoliv příčin či vad, které k zamítavému rozhodnutí vedly.
Añadir comentario
Cancelar
12.2
Nabyvatel jakožto spotřebitel prohlašuje, že byl Převodcem jakožto podnikatelem v dostatečném předstihu před uzavřením této Smlouvy seznámen se skutečnostmi uvedenými v § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. Zejména byl seznámen s tím, že Nabyvatel jakožto spotřebitel má právo do 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy od ní odstoupit, a to bez udání důvodu. Nabyvatel jako spotřebitel dále výslovně žádá Převodce, aby začal s plněním svých povinností ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
12.3
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
12.4
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
12.5
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
12.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
12.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
12.8
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
12.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
12.10
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Añadir comentario
Cancelar
12.11
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle. Obě strany prohlašují, že v době podpisu této Smlouvy nepociťovaly nápadně nevýhodné podmínky pro uzavření Smlouvy a její následné plnění.
Añadir comentario
Cancelar
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (199,00 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.