Crear uno personalizado návrh na určení otcovství na míru

Esta plantilla fue preparada por: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrucciones

Matkou dítěte je žena, která je porodila. Otcovství se ale určuje na základě právních domněnek. Právní úprava je obsažena v § 776 a následující občanského zákoníku. Pokud žádná z domněnek nevede k určení otcovství, tak může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Toto právě řeší tento vzor.

Podle zákona se má za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. K prokázání naplnění této domněnky bude vedeno dokazování. Lze provést i zkoušku DNA. 

S tímto řízením je ze zákona spojeno řízení o péči o nezletilého a určení výživného. Proto bude řízení vedeno i ve vztahu ke zjištění poměrů dítěte, majetkových poměrů rodičů a soud bude muset rozhodnout, v čí péči dítě bude a stanoví výživné.

Návrh podává
Añadir comentario
Cancelar
Název soudu:
Añadir comentario
Cancelar
Ulice a č. p.:
Añadir comentario
Cancelar
Město a PSČ:
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
Nezletilý:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Pohlaví
, datum narození
, bytem
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Matka
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Matka“)
Añadir comentario
Cancelar
Domnělý otec
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Domnělý otec“)
Añadir comentario
Cancelar
Věc: Návrh domnělého otce na určení otcovství
Añadir comentario
Cancelar
_________________________________________________________________
Añadir comentario
Cancelar
Přílohy:
Añadir comentario
Cancelar
Doklad o příjmech otce
Añadir comentario
Cancelar
Rodný list nezletilého
Añadir comentario
Cancelar
Určení otcovství
Añadir comentario
Cancelar
Podle zákona platí, že nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779 občanského zákoníku, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Přitom se má za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti (rozhodná doba).
Añadir comentario
Cancelar
K určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779 občanského zákoníku nedošlo, proto podávám tento návrh.
Añadir comentario
Cancelar
S matkou jsem se seznámil
. Náš vztah se stal intimním. Zhruba v 
jsem zjistil, že je matka těhotná.
Añadir comentario
Cancelar
Protože jsem v rozhodné době s matkou souložil, jsem přesvědčen, že jsem otcem já. Žádné závažné okolnosti přitom moje otcovství nevylučují.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Výzva k podpisu souhlasného prohlášení před matričním úřadem?
Añadir comentario
Cancelar
Vyzval jsem matku k podpisu souhlasného prohlášení před matričním úřadem. Ta
.
Añadir comentario
Cancelar
Pevně věřím, že matka mé otcovství v řízení před soudem potvrdí. V případě, že jej popře, navrhuji, aby byl soudem ustanoven znalec z oboru zdravotnictví, odvětví genetika, ke zjištění mého otcovství.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Důkazy:
Añadir comentario
Cancelar
rodný list dítěte
Añadir comentario
Cancelar
svědecká výpověď matky
Añadir comentario
Cancelar
svědecká výpověď domnělého otce
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Úprava péče a stanovení výživného
Añadir comentario
Cancelar
Podle § 422 z. z. ř. s. je s řízením o určení otcovství spojeno řízení o péči o nezletilé dítě a o výživě nezletilého dítěte. Z tohoto důvodu uvádím následující.
Añadir comentario
Cancelar
_____ žije v současné době
. Nezletilý
zdravotní potíže. Měsíční náklady na nezletilého činí pravidelně
+ slovy
, sestávají z
a jsou hrazeny tak, že
.
Añadir comentario
Cancelar
Znáte podrobnosti o zaměstnání druhého rodiče?
Añadir comentario
Cancelar
zaměstnán jako
u
a můj průměrný čistý měsíční příjem činí
+ slovy
.
Añadir comentario
Cancelar
Podrobnosti o zaměstnání a měsíčních příjmech matky neznám a žádám proto soud, aby tyto skutečnosti zjistil u příslušných správních orgánů a případně vyžádal od zaměstnavatele příslušná potvrzení o výši průměrné čisté měsíční mzdy.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Důkazy:
Añadir comentario
Cancelar
doklad o příjmech otce
Añadir comentario
Cancelar
Petit
Añadir comentario
Cancelar
S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal následující:
Añadir comentario
Cancelar
r o z s u d e k :
Añadir comentario
Cancelar
Určuje se, že _____, nar. _____, je otcem nezletilého dítěte, kterým je _____, nar. _____, z matky, kterou je _____, nar. _____.
Añadir comentario
Cancelar
Nezletilý _____, datum narození _____, se svěřuje do
.
Añadir comentario
Cancelar
Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou
+ slovy
měsíčně splatnou vždy do každého
. dne v měsíci předem k rukám matky, počínaje dnem právní moci rozhodnutí.
Añadir comentario
Cancelar
Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým každý
týden v roce od
od
hodin do
do
hodin
, a dále každý rok
, a to konkrétně od
od
hodin do
do
hodin.

Styk s nezletilým není nutně třeba upravit. Tato úprava nevyžaduje schválení soudem.

Pokud jsou rodiče schopni domluvit se, bývá lepší styk neupravovat a dohodnout se na styku mimosoudně. 

Añadir comentario
Cancelar
Matka je povinna nezletilého na styk řádně připravit a styk otci umožnit.
Añadir comentario
Cancelar
nezletilého převezme a odevzdá druhému rodiči v místě bydliště
.
Añadir comentario
Cancelar
Chci žádat náhradu nákladů řízení?
Añadir comentario
Cancelar
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
Añadir comentario
Cancelar
________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (199,00 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.